In het kader van de verkoop van de Plas van Reef in Den Haag, hebben we, in opdracht van de eigenaren, een Kavelvisie gemaakt.
Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Den Haag. Hierbij hebben de expertise betrokken van o.a. de afdelingen DSO, Ecologie en Economie. Daarnaast hebben we ook verkennende gesprekken gevoerd met het Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg en het Hoogheemraadschap Delfland. Dit alles om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de Kavelvisie en de daarin opgenomen ambities en kaders.

Het doel van de Kavelvisie is om bij de verkoop de juiste balans te vinden tussen opbrengst en kwaliteit. Door het vroegtijdig overleg met de gemeente creëren we heldere ontwikkelkaders. De Kavelvisie beschrijft in grote lijnen de ambitie, wensen en randvoorwaarden op thema’s zoals stedenbouw, woonprogramma, werken, parkeren, ecologie en recreatie. Deze worden vertaald naar een aantal ruimtelijke en programmatische modellen die we doorrekenen op haalbaarheid en resulteren in indicatieve verkoopopbrengsten.

Met de Kavelvisie creëren we heldere ontwikkelkaders, verkleinen we de ontwikkelrisico’s en behouden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken.

Het verkoopproces, is met behulp van de Kavelvisie, inmiddels succesvol doorlopen. De Plas van Reef heeft een nieuwe eigenaar.

In het verkoopproces hebben we samengewerkt met Nadorp Makelaars uit Den Haag, die het verkoopproces hebben begeleid.