Voor de Gemeente Uithoorn en Syntrus Achmea Real Estate & Finance hebben we de stedenbouwkundige verkenningen voor herontwikkeling van het centrum Uithoorn gemaakt. Het bestaande winkelcentrum van Uithoorn werd in twee delen gesplitst door de rijksweg N201. Het nieuwe tracé voor de N201 is gereed en loopt niet meer door het dorp, maar eromheen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een nieuw aaneengesloten en autoluw dorpscentrum te maken.

We hebben voor de initiatiefnemers getekend en gerekend aan concrete ontwikkelscenario’s met winkels, wonen, parkeren en verblijven. Met als doel een haalbaar plan wat past binnen de ambitie en doelstellingen zoals vastgelegd in Uithoorn aan de Amstel, Masterplan dorpscentrum 2010-2030.
Er staat grote druk op de financiële haalbaarheid van grootschalige centrumontwikkelingen zoals deze. Door vanaf de eerste schets de commerciële haalbaarheid mee te nemen in de planvorming ontstond er een effectief ontwerpproces. Door de belangrijke stakeholders samen aan het plan te laten werken ontstond er het benodigde draagvlak voor de verdere uitwerking.

In de vervolgfase hebben we, in opdracht van Syntrus Achmea RE&F, de rol opgepakt van functioneel ontwerper. In deze rol hebben we de diverse belangen vanuit de Syntrus Achmea RE&F en de wensen vanuit de gemeente samengebracht in een functioneel ontwerp voor de herontwikkeling van het centrum. Een functioneel ontwerp dat de basis vormt voor ruimtelijke, juridische en financiële overeenkomsten tussen de partijen en verdere stedenbouwkundige uitwerking.

opdrachtgever: Gemeente Uithoorn, Syntrus Achmea RE&F